Staff Profile
Sri Partha Pratin Ghosal
Accountant , M.Com
Sri Partha Bhattacharyya
Cashier, M.Com
Sri Dipendra Nath Naga
Typist, B.Sc
Sri Ramkrishna Bose
Clerk, Madhyamik
Sri Kajal Dhara
Peon, Madhyamik